Registreeri

Viveo Health Blogi

6 tegurit miks on töötervishoid oluline ettevõtte ja töötajate jaoks

Autor
Merilin Varsamaa Töökeskkonna spetsialist

Tekkis küsimusi?

Palun võtke meiega ühendust

Töö võib inimese tervist mõjutada nii positiivselt kui ka negatiivselt. Kokkupuutel erinevate ohtudega töökeskkonnas, võib saada kahjustatud inimese füüsiline ja ka vaimne tervis. Töötervishoid ja tööohutus on iga organisatsiooni/ettevõtte väärtuslik osa, nii avalikus- kui erasektoris.

Heaolu tagamiseks tööl on vaja järjekindlalt ja süsteemselt mõjutada töökeskkonda. See tähendab terviseriskide ennetamist vastavalt ametikohal ja erialal. Seetõttu on oluline järgida töötervise ja tööohutuse seadust (TTOSi) töökeskonna riskimõjurite ennetamisel ning eemaldamisel.

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

TTOSi kohaselt on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töötaja töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli vajadus ja sisu sõltub ettevõtte töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest, mille riski suuruse selgitab välja töökeskkonna riskianalüüs. Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tööandja. TTOSi kohaselt peab töötaja tervisekontrolli läbima kord kolme aasta jooksul, olenevalt valdkonnast ja ohu tasemest võib kontroll toimuda iga aasta, kahe või kolme tagant.

Millised ohutegurid võivad esineda töökeskkonnas?

 • Töötaja tervist võivad mõjutada füüsikalised ohutegurid – müra, ioniseeriv kiirgus, sisekliima, kukkumise-, elektrilöögi- ja plahvatuseoht, masinate või seadmete osad.
 • Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja materjalid, mis neid sisaldavad. Nende käitlemist reguleerib kemikaaliseadus koos TTOSiga.
 • Nakkushaigust, allergiat või mürgistust esile kutsuvad ained on bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas. Nende kaitseks peab kasutusele võtma abinõud, võttes arvesse ohutegureid.
 • Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sundasendid, samasugused tüüpliigutused, mis pikema aja jooksul võivad põhjustada tervisekahjustusi. Selle vältimiseks on tööandja kohustatud võimaldama töötajale puhkeaegu ning töökoha kujundamisel tuleb arvestada töötaja vaimseid, soolisi, ealisi ja kehalisi iseärasusi.
 • Kõige vähem pööratakse eeltoodud ohuteguritest rõhku psühhosotsiaalsetele ohuteguritele. Selle alla kuuluvad ebavõrdne kohtlemine, ahistamine või töökiusamine, monotoonne töö, õnnetus- või vägivallaohuga töö, töötaja võimetele mittevastav töö. Lisaks tegurid, mis on seotud juhtimise töökeskkonna või -korraldusega. Tööandja peab tervisekahustuse ennetamiseks rakendama vajalikke abinõusid – parandama töökorraldust ja -kohta või optimeerima töökoormust.
 • Arvestada tuleb ka rasedate, alaealiste või puudega töötajate vajadusi. Neile peab looma sobivad töö- ja olmetingimused.

Tööandja peab tagama nõuetele vastava töökeskkonna ning arvestama töötajate vajadustega, et tagada tööd toetav töökeskkond.

UUDIS! Lisaks eriarstiabile pakub Viveo läbi oma koostööpartneri Esmedi töötervishoiuteenust. Esmedil on 25 aastat kogemust töötervishoius.

 • Võimalik on valida kahe töötervishoiu paketi vahel – kontoritöötajale või oskustöölisele.
 • Tervisekontrolli pakett oleneb ettevõtte tegevusvaldkonnast ning inimese töö laadist, milliste ohuteguritega on tal töökeskkonnas kõige rohkem kokkupuuteid.
 • Tervisekontrollile kuluv aeg on ligikaudu 60min ning see sisaldab kliiniliste uuringute läbiviimist, arsti(de) vastuvõttu, dokumenteerimist ja tagasisidestamist.
 • Pakume võimalust saata oma töötajad tervisekontrolli Tallinnas, Tartus, Pärnus või Jõhvis.
 • Töötervishoiuteenuse hindadele ei lisandu käibemaksu.

Kasutatud materjal:
Tervisekontrolli korraldamise kohta saab lähemalt lugeda tööelu portaalist.
Loe lisa töötervishoiu ja töökeskkonna kohta Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Populaarsed postitused

29.10.2019
Unekvaliteet